Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

Gepubliceerd op: 09-09-2022Nieuw

Nieuwsbrief nr. 60

Agenda

  • 13 september: ouderavond klas 3
  • 15 september: sportdag
  • 16 september: Biebbus
  • 19 september: ouderavond klas 4
  • 20 september: ouderavond klas 1
  • 20 september: ouderavond klas 2
  • 21 september: ouderavond van alle kleuterklassen
  • 26 september: ouderavond klas 6
  • 29 september: St. Michaëlsfeest
  • 30 september: studiedag. Alle leerlingen vrij.

Beste ouders,

Het schooljaar is weer begonnen, de eerste paar weken zitten erop en hier is dan ook weer de eerste nieuwsbrief. We merken dat de kinderen na een lange welverdiende zomervakantie weer zin hebben om naar school te gaan en het ook spannend vinden om – behalve bij de kleuters uiteraard – een volgend jaar te starten. Het lijkt erop dat de kinderen ook snel gewend zijn aan de deels nieuwe verdeling van leerkrachten over de klassen. Het is leuk om te zien hoe in de pauzes de nieuwe klas 4 zich ook snel aanpast aan het spel met de klassen 5 en 6, waar ze vorig jaar natuurlijk als klas 3 nog met de klassen 1 en 2 speelden.

Deze week heeft u via de administratie de brief ontvangen over de vrijwillige ouderbijdrage waarvoor de school en de vrijescholen in het algemeen een beroep op u doen. We doen dit omdat lang niet alle kosten die we maken voor ons kunstzinnige onderwijs door de overheid vergoed worden en we graag die extra zaken willen blijven bieden. Maar we willen benadrukken dat het om een vrijwillige ouderbijdrage gaat en ook de kinderen waarvan de ouders deze niet kunnen betalen aan alles meedoen en nergens van worden uitgesloten. Als u de bijdrage niet kunt of wilt betalen vragen wij u om dit aan te geven bij de administratie: (administratie@vrijeschoolzaanstreek.nl). Dan verwerken we dat in WISCollect en ontvangt u dit jaar geen herinneringen meer.

De uitgestelde sportdag is alweer snel: op donderdag 15 september. Als u zich vorig schooljaar had opgegeven om te helpen, betekent dat niet automatisch dat u nu weer op een lijst staat. Uiteraard is uw hulp wel weer hard nodig. Als u wilt bijdragen bij het laten slagen van deze dag, wilt u dat dan doorgeven aan de klassenleerkracht van uw kind?

De school heeft eind vorig schooljaar een nieuwe rekenmethode aangeschaft omdat de oude – die we alweer geruime tijd hanteerden – uit de handel gehaald wordt. De methode heet Getal & Ruimte Junior en is door ons team geselecteerd, mede op basis van een warme aanbeveling van collega’s van andere vrijescholen. Mocht uw kind er thuis iets over vertellen – naar wij hopen positief – dan kunt u dat plaatsen.

Per 1 augustus heeft de school een nieuw schoonmaakbedrijf, wederom op aanbeveling van enkele andere vrijescholen. Wij zijn erg blij met dit bedrijf en zien ook meteen al verschillen met het vorige bedrijf, waar de school overigens ook lang en meestal naar tevredenheid mee heeft samengewerkt.


Foto/film en privacy-beleid – Mede naar aanleiding van onze terugblik op de start van het nieuwe schooljaar hebben we in de teamvergadering vastgesteld dat we ons foto/film- en privacy-beleid weer serieus willen toepassen. We vragen er daarom nadrukkelijk begrip voor dat we bij schoolbrede feesten en bijeenkomsten géén foto- en filmopnamen meer willen laten maken door individuele ouders; dit mede in verband met de oncontroleerbaarheid van de verspreiding van de opnamen (respect voor privacy van kinderen en ouders, rekening houdend met individuele wensen op dit gebied). Als tegemoetkoming willen we als school regelen dat er door één persoon opnamen gemaakt kunnen worden, waardoor ook de verstoring van de beleving van de activiteit voor de school ook minimaal zal zijn. Op klassenniveau willen we ook dergelijke afspraken maken: in overleg met de klassenleerkracht mag één ouder opnamen maken die dan later gecontroleerd gedeeld worden met de andere aanwezigen.

Voorkomen van dubbelfuncties – Graag willen we er ook meteen bij de aanvang van het nieuwe schooljaar op wijzen dat het niet wenselijk is als ouders die bijvoorbeeld al een rol vervullen als klassenouders, daarnaast ook nog vertegenwoordigende functies voor de school vervullen (bijvoorbeeld in de Medezeggenschapsraad, MR). Dient zich zo’n situatie aan, dan vragen we ouders te kiezen: hetzij een rol als klassenouders, dan wel een rol als vertegenwoordiger van de oudergeleding in de MR. Ten eerste geeft dit meer ouders de kans om een rol in de school te spelen en ten tweede voorkomt het mogelijke vermenging van rollen en belangen. We vragen hiervoor begrip en zullen dit aspect ook in de (digitale) schoolgids wat beter omschrijven dan thans het geval is.

Tenslotte: fijn dat aan het verzoek om de kinderen op tijd op het schoolplein af te leveren meteen zichtbaar gevolg is gegeven. We willen u vragen om uw hond voortaan goed aangelijnd aan de rand van of buiten het schoolplein te houden. Sommige kinderen en ouders blijken toch wat last te ervaren of zijn bang als honden zich midden op het plein bevinden: dat willen we natuurlijk samen voorkomen. We rekenen hierbij op uw begrip.

Met vriendelijke groet,

Herman I. van Tongeren, directeur

Vrijeschool Zaanstreek

Toestemming gebruik beeldmateriaal van uw kind(eren)

In het verleden heeft u uw voorkeuren aangegeven omtrent het gebruik van beeldmateriaal van uw kind(eren) zoals Nieuwsbrief, website, social media etc. Wij willen u erop wijzen dat u te allen tijde eventuele wijzigingen in deze toestemming kunt doorgeven aan de administratie.

Ook voor andere vragen hierover kunt u met ons contact opnemen.

Broertjes/zusjes aanmelden bij twee jaar

Broertjes en zusjes krijgen voorrang bij plaatsing. Omdat de belangstelling voor onze kleuterklassen groot is, willen wij graag zo snel mogelijk weten welke zusjes/broertjes we mogen verwelkomen. Dit is belangrijk voor de toewijzing. Zodra hij/zij twee jaar oud is ontvangen wij graag een aanmelding via onze website (kop Contact en daarna Aanmelden). Hartelijk dank alvast.

Prikbord