Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Vertellen wat je
meegemaakt hebt,
is ook taal.

Klas 1 tot en met 6

Omdat we binnen het vrijeschoolonderwijs de kleuterleeftijd als een aparte ‘fase’ beschouwen, spreken we van klassen in plaats van groepen, zoals in het regulier onderwijs gebruikelijk is. We beginnen te tellen na de kleutertijd. Klas 1 komt dus overeen met groep 3, klas 2 met groep 4, enzovoort.


Elke schooldag begint op het plein waar de leerkracht de klas ophaalt. Eenmaal binnen krijgt ieder kind een hand van de juf of meester waarna de dag kan beginnen. Soms met een halfuur oefentijd in taal, lezen of rekenen. Meestal met een spreuk, lied, bewegingsspel of een mooi verhaal. In periodes van drie tot vier weken worden daarna de vroege uren besteed aan één hoofdvak. De eerste jaren zijn dat taal, rekenen en heemkunde. Vanaf klas 4 (groep 6) worden aardrijkskunde en dierkunde gegeven, vanaf klas 5 plantkunde en geschiedenis en in klas 6 komen daar meetkunde, natuurkunde en mineralogie bij.


Ook computerles is onderdeel van het pakket. Naast Nederlands leren de kinderen basiskennis van het Engels en liederen in verschillende talen. Later op de dag staan de kunstzinnige vakken bij ons op het programma zoals houtbewerken, schilderen, muziek, toneel, handvaardigheid en handwerken.
Wij evalueren ons onderwijs dagelijks. De resultaten worden vastgelegd in het digitale leerlingvolgsysteem.


Eenmaal per jaar organiseren wij een ouderavond per klas om de ouders/verzorgers te informeren over het onderwijs en de klas. Daarnaast hebben de ouders/verzorgers ook minimaal twee keer per jaar individueel een voortgangsgesprek met de leerkracht van hun kind.