Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

Ziekte, verlof en verzuim

Het is voor ons belangrijk om te weten wat er aan de hand is. Bel daarom tussen acht en half negen als uw kind ziek is of door een andere reden niet op school kan komen. U kunt uw boodschap inspreken op het antwoordapparaat van de school: 075-6174047. U kunt uw kind natuurlijk ook ziekmelden voor schooltijd bij de klassenleerkracht.


Uw kind per mail ziekmelden kan niet. Het ligt namelijk niet binnen de mogelijkheden van de leerkracht om mail bij aanvang van de dag uit te lezen. Zij richten zich dan op de kinderen.


Verlof buiten de vakantieperiode is in specifieke gevallen bespreekbaar, bijvoorbeeld bij verhuizing, huwelijk van bloed- of aanverwanten, of als het beroep van een van de ouders daartoe aanleiding geeft. U kunt hiervoor een verlofformulier opvragen bij de administratie. Dat formulier dient u minimaal twee maanden van tevoren in bij de directie. Kijk voor meer informatie in de verlofregels.


Mocht u nadere informatie wensen over wanneer u verlof kunt aanvragen, dan kunt u ook terecht op deze website over de leerplicht.


Bij te laat komen geldt bij ons op school de 3-6-9-regeling(overgenomen van de leerplichtambtenaar)


Bij drie keer te laat spreekt de leerkracht de ouders aan. Als het kind al wat ouder is, natuurlijk ook het kind.
Bij zes keer te laat worden ouders aangesproken door de schoolleider en ontvangen zij een brief. Hierin staan de richtlijnen vanuit de overheid en de mededeling dat de volgende keer de leerplichtambtenaar ingeschakeld wordt.
Bij negen keer te laat wordt de leerplichtambtenaar op de hoogte gesteld. Een boete kan volgen.

Als een leerkracht ziek is

Op het moment dat de leerkracht van uw kind onverhoopt niet in staat is te werken, is onze eerste prioriteit om spoedig vervanging te regelen. Vaak betreft het een ziekmelding die direct consequenties heeft voor de continuïteit. In dit soort situaties lukt het ons helaas vaak niet om u vooraf te informeren. Wij bekijken eerst per dag hoe we de vervanging kunnen regelen en dat vraagt maatwerk. Op het moment dat we weten dat een leerkracht 3 dagen of langer afwezig zal zijn, zullen we u in een zo vroeg mogelijk stadium hierover te informeren. Is het duidelijk dat een leerkracht korter dan 3 dagen afwezig, dan zal uw kind ’s morgens op school horen wie die dag zijn meester of juf is.


Natuurlijk proberen wij zoveel mogelijk een beroep te doen op invallers die bekend zijn met het vrijeschoolonderwijs. In de praktijk blijkt dat heel lastig en zijn wij ook heel blij dat er leraren zijn met een reguliere opleiding, maar die wel heel nieuwsgierig zijn naar het vrijeschoolse en bij ons in willen vallen.